پيراهن مبل


براي آنكه پوششي كامل براي مبلمان پارچهايتان فراهم كنيد با دوخت پيراهن رومبلي، هم مبلها از دوده و سياهي در امان ميمانند هم ظاهر خانه رنگ و روي تازهاي پيدا ميكند.
با به كار انداختن سيستمهاي گرمايشي بهخصوص شوفاژ، بخاري و شومينه در خانهها، اگر چه فضاي گرم و راحتي را در فصول سرد سال خواهيم داشت اما به دنبال آن معضلات ديگري هم براي خانم خانه پيش خواهد آمد. در واقع گرم شدن محيط توسط اين نوع منابع به خصوص شومينه، با سوختن ذرات موجود در هوا و در نهايت ايجاد لايهاي از دوده روي لوازم دكوراسيون و كاربردي خانه همراه است كه البته اين مشكل در مورد بعضي لوازم و سطوح مانند پردهها و ديوارها- كه قابل شستوشو بوده و دوده و سياهي به راحتي با شستشو از روي آنها پاك ميشود - نگراني خاصي به همراه ندارد ولي با توجه به اينكه امكان شستوشوي بعضي ديگر از لوازم خانه مانند فرشها، موكتها و به خصوص مبلمان پارچهاي با آب و مواد شوينده به طريقه معمول وجود ندارد، مجبوريم اين دوده و سياهي را با پارچهاي آغشته به مواد مخصوص شستن فرش و مبل تميز كنيم كه چندان كارساز نبوده و پارچه مبل به مرور زمان رنگ و لعاب اوليه خود را از دست داده و كهنهنما و به اصطلاح چركمرده ميشود.
تمام اين تفاسير، دلايل قانع كنندهاي براي استفاده از پيراهن مبل در فضاهاي كوچكي است كه فاصله ميان مبلمان با منابع گرمازا بسيار اندك بوده يا در آن قسمت از خانه مدت طولانياي از شبانهروز از شومينه يا بخاري استفاده ميشود. از طرفي ديگر، با توجه به اينكه پارچههاي مورد استفاده براي روكش مبلمان بهخصوص در بخشهاي پذيرايي خانه معمولا ارزانقيمت نيستند و اصولا تعويض روكش مبلمان حتي هر چند سال يكبار نيز به راحتي براي اغلب خانوادهها امكانپذير نيست، لاجرم در چنين شرايطي خانوادهها براي حفظ ظاهر مبلمان خود از دوده و سياهي حاصل از اين سيستمهاي گرمايشي، براي مدت زمان بيشتري، سراغ پوششهاي اضافياي تحت عنوان پيراهنهاي مبل ميروند. ولي آنچه ما را بر آن داشته است كه به اين موضوع به ظاهر پيش پا افتاده بپردازيم، نحوه انتخاب و كاربرد اين پيراهنها و پارچههاي آنهاست زيرا اغلب افراد براي اين منظور پارچههاي سفيد يا كرم رنگ ساده را انتخاب كرده و به دوزنده اين نوع پيراهنها سفارش تعدادي پيراهن يكدست و يك مدل را از همان پارچه ميدهند، يا آنكه راهي راحتتر را برگزيده و مقداري پارچه سفيد تهيه كرده و پس از بريدن آنها، هر چند تكه، مبلمان را با تكهاي از اين پارچه ميپوشانند.
به اين ترتيب، تمام سعي و تلاشي كه براي دكوراسيون و انتخاب رنگها و نقشهاي روكش مبلمان و هماهنگي آنها با ديگر لوازم خانه – در زمان خريد – شده، بينتيجه مانده و خانه با پوششي سفيد روي لوازم مختلف به محيطي سرد و بيروح تبديل شده است؛ در حالي كه براي اين منظور نيز راهكارهاي متنوعي وجود دارد. اگر شما هم به خاطر وسعت كمخانه و موقعيت قرارگيري سيستمهاي گرمايشي و اجزاي مبلمانتان با چنين شرايطي مواجه هستيد، پيش از آنكه پوششي يكنواخت را روي مبلمان خانه ايجاد كنيد، نيمنگاهي به پيشنهادات زير بيندازيد:
يك تير و چند نشان
همان طور كه پيش از اين اشاره شد، براي آنكه پوششي كامل براي مبلمان پارچهايتان فراهم كنيد، حتما لازم نيست از يك نوع پارچه با يك رنگ و نقش استفاده كنيد. پارچههاي رنگي با نقشهاي گوناگون به شرط اينكه با دكوراسيون محيط و فرم مبلمان به لحاظ سبك و پالت رنگي محيط هماهنگ باشند و در ضمن در كنار هم نيز تركيبي مناسب را ايجاد كنند، ميتوانند پوشش مناسبتري براي مبلمان ايجاد كرده و در نتيجه فضايي دلچسب و متنوع را پديد آورند. در تصوير1 شما نمونهاي از اين تنوع نقش و رنگ و تلفيق آنها با هم را در قالب پيراهن مبل ملاحظه ميكنيد.
به ايـــن ترتيب، نه تنها مبلمان از ايجاد لايهاي از دوده و سياهي روي پارچهاش، مصون خواهد ماند، بلكه با بهكارگيري يك راهكار، چندين هدف برآورده ميشود؛ به اين معنا كه به خصوص اگر مبل شما تمام پارچهاي بوده و پيراهنهاي انتخابي از پارچههاي مختلف و مدلهاي گوناگون با دقت و به اندازه دوخته شوند، گويي روكش مبلمان عوض شده و در دكوراسيون فضا تغييري اساسي ايجاد خواهد شد. در واقع با كمترين هزينه، خانه شما نمايي ديگر خواهد يافت.

نكته: اگر مبلمان خانه شما از نوع تشك دوبل يا همان تشك جداگانه است، براي هر يك از تشكها نيز روكشي جداگانه بدوزيد. به اين صورت هم نماي مبلمان به تغيير روكش شبيهتر ميشود و هم هنگام نشست و برخاست روي مبل، ديگر امكان پاره شدن درزهاي انتهايي نشيمنگاه مبل وجود ندارد.
پارچهاي در نقش پيراهن
اگر چه پهن كردن پارچه روي مبلمان راحتترين راه ممكن براي پوشش آن است ولي اين دليل برنازيباتر بودن آن نسبت به انواع پيراهنهاي مبل نيست. البته قطعا منظور از اين پيشنهاد، پوشاندن مبل با تكهاي ملحفه رنگ و رو رفته و كهنه نيست، بلكه براي كاربرد پارچهها با هدف پوشش و حفظ مبلمان و همچنين در نظر گرفتن موارد دكوراسيوني و زيباييشناسي محيط، نكات و راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه اشاره ميكنيم:
پيشنهاد اول: شما ميتوانيد تكه پارچه بزرگي را براي هر مبل تهيه كرده و دور تا دور آن را تو بگذاريد. در صورت تمايل ميتوانيد همزمان با تو گذاشتن، به آن ريشه يا نوار تزئينياي نيز بدوزيد. سپس آن را روي كل مبل بيندازيد. پس از آن سطح مبل را با چند كوسن - كه به لحاظ رنگي با رنگ پارچه و دكوراسيون هماهنگ است - بياراييد.
نكته يك: توجه داشته باشيد كه ابعاد پارچه بايد به قدري باشد كه نه تنها تمام سطح مبل را - بهخصوص در قسمتهاي تكيهگاه و نشمينگاه – به طور كامل در بر گيرد، بلكه از اطراف نيز مقداري از پارچه آن آويزان شود.
نكته 2: هنگام تهيه پارچه براي اين منظور، جنسي انتخاب كنيد كه چندان زمخت و به اصطلاح شق نبوده و در ضمن در آن از نخ استفاده شده باشد، زيرا پارچههاي نخي كمتر ليز ميخورند.
پيشنهاد دوم: يكي ديگر از راهكارها، تهيه پارچهاي از نوع گليم است كه به صورت متري در پارچهفروشيها در انواع و اقسام طرحها و رنگها عرضه ميشوند. شما ميتوانيد اين پارچهها را مانند تصوير3 به صورت صاف و بدون چينخوردگي روي قسمتهاي مختلف مبلها پهن كنيد؛ به عنوان مثال با توجه به اينكه مبلمان موجود در تصوير دسته چوبي است، تنها نياز به پوشاندن قسمت تكيهگاه و نشيمنگاه و احيانا بخش پشتي مبل وجود دارد بنابراين تهيه يك تكه پارچه مستطيل شكل براي پوشش همه اين قسمتها كافي است. ولي اگر مبل شما دستهدار نيز باشد، ميتوانيد علاوه بر اين تكه، 2 تكه پارچه نيز براي دستهها آماده كرده و روي هر يك به صورت آويز پهن كنيد.
نكتهيك: اگر از اين نوع پارچهها براي پوشش مبلمانتان انتخاب كردهايد، ميتوانيد با ريشريش كردن دور آنها نماي خاصي را به پارچه و روكش ببخشيد.
نكته2: پارچههاي رو تختي سوزن كاري شده، روفرشي و بعضي پارچههاي نخي نيز براي اين منظور مناسب هستند.
يك پيشنهاد متفاوت:
اگر براي پوشاندن كاناپه تمام پارچهتان، پارچه سادهاي را به يكي از رنگهاي موجود در محيط تهيه كردهايد ولي سادگي آن حتي با قرار دادن چند كوسن رنگي نيز برايتان خستهكننده است، با ابتكاري بسيار ساده و سريع، هم روي پيراهن پارچهاي مبل را تغيير دهيد و هم نماي كوسن را به روشي زيبا تنوع بخشيد. براي اين منظور كافي است مانند «تصوير2» چند برگ از پارچهاي به رنگ ديگر بريده و با بخيههايي به رنگ ديگر، برگها را در قسمتهاي مختلف و به صورت پراكنده روي پارچه بدوزيد. اين برگها خزان برگهاي پاييزي را تداعي ميكنند. با همين روش تكهدوزي روي هر يك از كوسنها نيز يك عدد گل شش پر ساده از پارچه سفيد دوخته و روي كاناپه قرار دهيد؛ حالا خواهيد ديد مبل شما چه نماي زيبا و متفاوتي پيدا خواهد كرد.
بوم يا پيراهن مبل
اگر پيش از اين براي مبلمان راحتي و تمام پارچه محيط نشيمنخانه، پيراهني از پارچه سفيد ساده و از جنس كتان دوختهايد و حالا بعد از گذشت چند سال استفاده از اين پوشش ساده، نماي آن كهنه شده يا اساسا محيطي يكنواخت را ايجاد كرده است، لازم نيست به دنبال پارچه طرحدار بگرديد و زحمت و هزينه ديگري را متقبل شويد، بلكه با استفاده از چند رنگ اكريليك و قلم مو و يك پالت ميتوانيد روي پارچه ساده را با طرحهاي ابتدايي نقاشي كرده و ظاهرا پيراهن مبل را به همين سادگي تغيير دهيد.

نكته: براي اينكه طرحهاي نقاشي شده روي پارچه پيراهن مبل ثابت مانده و با شستوشو تغيير نكنند، پيراهن را پشت و رو كرده و در پشت قسمتهاي نقاشي شده اتوي داغ و خشك بكشيد، در ضمن براي محكمكاري بيشتر، علاوه بر اين كار، پيراهن را در محلول غليظ آب و نمك خيس كنيد، سپس آن را آبكشي كرده و دوباره اتو بزنيد.
همشهري آنلاين


با توجه به تنوع موجود در مدل هاي مبلمان، براي دوخت پيراهن مبل، الگوي مشخصي نمي توان ارائه نمود، بلکه در اينجا هدف ما ارائه نحوه اندازه گيري، اندازه هاي مورد نياز و روش هاي دوخت پيراهن مبل پارچه اي است.
براي اين منظور ابتدا مبل خود را به وسيله متر پارچه اي به طور دقيق اندازه گيري کنيد. اين اندازه گيري شامل موارد زير است:
1- ارتفاع پشت
2- عرض پشت
3- ارتفاع دسته ها تا سطح زمين
4- عرض مبل
5- ارتفاع قسمت تکيه گاه از بالا تا سطح روي تشک (با احتساب قطر تکيه گاه)
6- طول پشتي (تکيه گاه) تا محلي که به سطح پشت مبل متصل مي شود
7- فاصله انتهاي تشک تا سطح زمين
8- طول مبل از قسمت جلو در فاصله ميان دسته ها
9- ارتفاع دسته ها از سطح روي آنها تا سطح تشک کف
10- طول دسته ها از پشت تا جلو
11- ارتفاع دامن پايين مبل
12- طول دامن پايين مبلنکته: در طريقه اندازه گيري ياد شده، تشکچه هاي کف به صورت جداگانه در پيراهن مبل قرار نمي گيرند و پيراهن به صورت قالبي روي تشکچه ها و بقيه قسمت ها را مي پوشاند ولي اگر بخواهيد براي تشکچه ها پوششي جداگانه در نظربگيريد در هنگام اندازه گيري، تشکچه ها را برداشته و قطر تشکچه ها را به موارد 7 و 9 اضافه کنيد.
در ضمن اندازه هاي کف مبل بدون تشک، ديواره هاي تشکچه ها و سطح زيرين آنها نيز مورد نياز است. در برخي از مدل ها قسمت رويه و نماي دسته ها را به صورت جداگانه بريده و به ديواره هاي دسته مي دوزند که در اين صورت بايد قطر دسته ها جدا اندازه گيري شود.
پس از آنکه کليه ابعاد اندازه گيري شد و مدل مورد نظر را انتخاب کرديد، با توجه به اندازه ها و مدل، ميزان قطعات لازم از پارچه در مدل، مستطيلي به عنوان نماد پارچه بر روي کاغذ کشيده و آن را تقسيم بندي کنيد. (عرض اغلب پارچه هاي مناسب پيراهن مبل 150 سانتي متر و يا 3 متر است.) حال به اين صورت ميزان پارچه مورد نياز خود را محاسبه کنيد. پس از تهيه پارچه، شما به دو طريق مي توانيد برش را انجام دهيد:
روش اول: ابتدا از قسمت پشت مبل شروع کرده و پارچه را از گوشه آن قرار داده و با سوزن به مبل وصل کنيد. سپس در انتهاي آن قسمت، با احتساب مقداري جاي دوخت با مداد علامت گذاري کنيد.
پس از پايان يک قسمت سوزن ها را برداشته و بخش ديگري از مبل را به همين طريقه علامت گذاري کنيد.
نحوه اندازه گيري و علامت گذاري بايد مطابق به مدل انتخابي پيراهن باشد. پس از آنکه الگوي تمامي قسمت ها بر روي پارچه با مداد علامت گذاري و طراحي شد، ابتدا الگوي موجود را با اندازه هاي قبلي چک کرده، سپس برش را آغاز کنيد.
روش دوم: طريقه دوم کاري راحت تر و مطمئن تر است. در اين روش از کاغذ الگوي نازک استفاده کنيد. کاغذ الگو را بر روي قسمت هاي مختلف مبل قرار داده و علامت گذاري کنيد. براي آنکه کاغذ به خوبي پارچه انعطاف پذير نيست، هر قسمت را پس از علامت گذاري و کشيدن طرح الگو و همچنين چک نهايي با جدول اندازه گيري، بريده و کنار بگذاريد.
پس از آنکه تمامي الگوها آماده شد، آنها را بر روي پارچه انداخته و با در نظر گرفتن جاي دوخت حدود 2.5 سانتي متر در محلهايي که نياز به قيطان دوزي است و يک سانتي متر در درزهاي معمولي، برش را انجام دهيد.
در اين روش، شما مي توانيد پيش از خريد پارچه، الگوها را در آورده و از جمع اندازه الگوها پارچه مورد نياز را تهيه کنيد به اين صورت ديگر نيازي به رسم مستطيل فرضي نيز نخواهد بود.
نکات مهم:
اگر پارچه شما داراي طرح و نقشه خاصي است، در محل درزها و نحوه برش ها، هماهنگ کردن طرح ها و نقشه ها را در قطعات نزديک به هم در نظر داشته باشيد.

براي اطمينان بيشتر در کسب نتيجه اي مطلوب مي توانيد ابتدا درزها را با سوزن و يا کوک به هم متصل کرده و بر روي مبل پرو کنيد. سپس چرخ ماشيني را انجام دهيد.

بمنظور آنکه پيراهن راحت تر بر بدنه مبل قرار گرفته و بيرون آيد، شما مي توانيد يکي از درزهاي اصلي کناري را با احتساب ميزان بيشتري پارچه نسبت به جاي دوخت هاي ديگر، به دوختن زيپ و يا چسب هاي پارچه اي اختصاص دهيد.