این دخترک خیلی باشخصیت و با محجبه بوده است ازش یاد بگیرید شما هم جانم!!!میبینید که چه محجبه تشریف دارن !!!
بلی بلی خودشان بودنند !!!

و در کودکی و نیم وجب بودنش هم بود !!!بلی بلی شک نکنید که خودشان است!!!