این دخترک خیلی باشخصیت و با محجبه بوده است ازش یاد بگیرید شما هم جانم!!!



میبینید که چه محجبه تشریف دارن !!!




بلی بلی خودشان بودنند !!!

و در کودکی و نیم وجب بودنش هم بود !!!



بلی بلی شک نکنید که خودشان است!!!